درباره ما

سازمان آب و برق خوزستان،يكي از سودآورترين و متعالي ترين دستگاههاي اجرايي كشور است كه به اهداف كلان نظام مديريت يكپارچه و بهم پيوسته منابع آب و انرژي برق آبي كشور در قلمرو فعاليت خود دست يافته و با بهبود راندمان و بهره وري و افزايش مستمر كارايي و اثر بخشي در همه اركان زنجيره مديريت و تكيه بر تكنولوژيهاي مدرن و جلب مشاركت هاي مردمي وسازمانهاي مرتبط، توانسته است منابع آب لازم براي به زير كشت بردن حداكثر اراضي مستعد كشت استان را با اجراي سدها و تامين شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي تامين نموده ، آب مطمئن را براي مقاصد شرب و صنعت تامين كرده وحداكثر انرژي اقتصادي را از طريق احداث نيروگاههاي برقابي و بهره برداري بهينه از نيروگاههاي موجود توليد نمايد.

سازمان از طريق مديريت منابع و استفاده از كليه پتانسيل ها و مشاركت بخش خصوصي علاوه بر اجراي پروژه هاي آبياري و زهكشي و سد و نيروگاه در زمينه جاذبه هاي گردشگري پيرامون سدها اقدام نموده و برآيند اين عمليات در مجموع با حفظ حقوق شهروندي نقش بارزي در اشتغال زايي ، محروميت زدايي و ايجاد رفاه و سلامت مردم استان ايفا كرده است.

سازمان با اتكا به رويكرد شايسته سالاري كاركناني شايسته، متعهد، خلاق، راضي و وفادار در اختيار دارد و با نگريستن به آنها به عنوان ارزشمندترين دارايي خود و با درك اهميت مسئوليت اجتماعي در توسعه پايدار به حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و توسعه منابع آب واقف است وملاحظات زيست محيطي را مبناي همه فعاليتهاي خود قرار داده است.