تماس با سازمان

نشانی : اهواز- بلوار گلستان - سازمان آب و برق خوزستان
صندوق پستی :61335-137
تلفن 061-33330091-4 ، 33360800 ، 33337001-5
فکس 06133331001
پیام کوتاه : 2000061
رایانامه info@kwpa.gov.ir